Öppen kulturskola – ny tid

Information från Öppen Kulturskola dans och teater (ingen kostnad delta).
NY TID FÖR ÅK 4-6!
Bild 2018-09-18 teater och dans.jpegDen nya tiden är 15.15-16.15
Plats: Plan 3, stora rörelserummet mellan hemvisterna.

Vi tacksamma om barnen kan vara med hela lektionen. Barnen kan lättare koncentrera sig utan spring ut och in i rummet.

Hjärtligt välkomna!

/Ingrid och Evelina, Huddinge Kulturskola

Håll dig informerad!

För att du som förälder ska få veta viktig information måste du följa*:

Observera rutin för frånvaro:
Automatiskt SMS till vårdnadshavare går ut om elev inte checkat in på skolan när första lektion kommit igång och elev inte är frånvaroanmäld av vårdnadshavare. Skolan ringer alltså inte vårdnadshavare om detta.Det innebär att det är oerhört viktigt att samtliga vårdnadshavare har konto i Skola24 med rätt telefonnummer registrerat.

 • service.huddinge.se/S24 eller Servicecenter Sjödalstorget 13, Huddinge Centrum

Frågor, funderingar, synpunkter, tips och idéer framförs med fördel till socialpedagog eller skolledning.

*det går att prenumerera – ange e-post och bekräfta det mejl som kommer ut (leta i skräppost om det inte kommer fram). Om det strular tar du kontakt!

Innan skolstart tack!

Du som är vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan bör snarast:

 1. Lämna kontaktuppgifter mmså vi kan nå vårdnadshavare om och när det behövs. Obs! Tidigare läsårs uppgifter är gallrade/raderade (GDPR) – viktigt lämna in nya varje läsår.*
 2. Se till att följa skolans kommunikationskanaler:
 3. Skaffa konto på Skola24 (frånvaroanmälan + meddelandetjänst om barnet inte kommer till skolan)
  • Säkerställa att rätt telefonnummer är inlagt
 4. Fylla i de blanketter som gäller ditt barn, exempelvis
  • meddela ev allergier till köket
  • ansöka om Modersmål
  • Rekvirera skolhälsojournal om du kommer från en friskola eller annan kommun än Huddinge
 5. Läsa igenom SåHärGörVi på faq.glomstaskolanbloggar.se
 6. Gärna titta in på respektive Instagramflöde, på respektive årskursblogg
 7. Fortsätta läsa för och/eller med ditt barn varje dag. För samtal och dialog!
 8. Peppa ditt barn inför skolstart – vi gör det bra tillsammans!

Läs gärna även på Glömstaresan, där vi skriver en del hur vi tänker och gör.

*tanken är att Huddinges lärplattform Unikum ska ersätta detta, så snart som möjligt.

Erik lärare i G13 (sedan en tid)

Tänkte ta ta tillfället i akt att presentera mig. Mitt namn är Erik och Har redan jobbat några veckor med eleverna i G13. Nu när  jag känner att jag har börjat blir varm i kläderna kom jag på att jag inte presenterat mig.

Jag undervisar i SV, där vi har påbörjat skrivandet av en kapitelbok (monstret).

I SO kommer fokus ligga på hur norden kristnades ur ett historiskt perspektiv innan vi mer specifikt talar om religion och kristendom som begrepp.

Jag ser fram emot en fortsatt inspirerande termin med era barn!

Med vänlig hälsning Erik Löf, ny leg lärare i G13

Onsdag mot ogynnsam machokultur – tillsammans

Nu på onsdag 25/4 träffas vi som tillsammans vill prata om hur vi kan motverka en ogynnsam machokultur som tyvärr är alltför tydligt förekommande och i vägen för många elever i åk 7.

Klockan 18-20, fritidsgården. Enklare fika serveras. Ingen föranmälan, det är bara att dyka upp – och gå därifrån om inte samtalet är tillräckligt givande.

/skola, föräldrar och fritidsgård i samarbete, för en mer gynnsam kultur där man vågar prata om det som är angeläget

 

Övergripande planering resten av vårterminen

Här kommer G13:s övergripande planering över resten av vårterminen. Planering är i stora drag och mer löpande information kommer genom instagram, så ni kan ta del av det vi gör under terminen. Vi kommer jobba med olika arbetssätt och med olika metoder. Vi har både fysiska läromedel i ämnet och digitala läromedel. De digitala läromedel vi har är Gleerups och Schoolido, det som är bra med dessa är bland annat att det går att få dem upplästa och på olika språk.

I vår terminsplanering finns även länkar som ni gärna får gå in på, dels för att ta del av planering, eller ta del av olika utbud på material som vi använder.

SO

Resten av terminen kommer fokus vara på religion och historia.

I historia kommer vi fokusera på:

 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

De förmågor som vi tränar på är:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

I religionen kommer vi att börja arbeta med de abrahamitiska religionerna; kristendom, judendom och islam.

Förmågor som vi tränar är:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Vi vill även tips om Libers Webbappar. Man kan gå in via dator, läsplatta eller mobil. Ingen inlogg krävs. Här kan eleven få lyssna till korta inlästa texter, om allt från religion till historia i de områden som vi jobbar med. 

SV

Under veckorna fram till sommarlovet kommer svenskan innehålla olika delar.

Under området “ skriva” är det fokus på ett romanprojekt.

Här kan ni läsa upplägget av projektet. Här går det även att läsa kopplingar till LGR 11, vad som tränas och vilka mål vi jobbar mot.

Förmågorna som vi tränar extra är:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Varje dag läser vi tyst i olika typer av litteratur, samt har läsloggen som är en gång i veckan. då vi framför allt tränar på förmågan:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Utöver detta har eleverna boken “Språkskrinet” , där eleverna tränar språklära, stavning, läsförståelse , grammatik etc.

 

MA

I matematiken arbetar vi vidare med olika moment som vi ska träna på i åk 4:a. Genom att använda matteappen, matteportalen men även fysiska läromedel går vi igenom de fyra räknesätten, begrepp, problemlösning, geometri mm.

Ur centrala innehållet:

 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Vi tränar på förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
NO

Under våren kommer vi i NO- att arbeta med följande:

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Förmågan att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi samt
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
EN

Eleverna kommer under vårterminen att arbeta med dels:

 • Det digitala läromedlet som vi har via gleerups portalen. Där finns läroböcker, övningar och inläst material, samt glosträning.
 • Vi arbetar även med de fysiska “ step” böckerna som är indelade efter olika nivåer som eleven befinner sig på.

I boken Good Stuff, som vi gar fysiskt men även som webbapp, kan man träna allt från grammatik, lyssna på texter och träna glosor som vi även kommer att göra.

Förmågor som vi kommer fokusera på är:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,