Ny rutin frånvaro from 5/3 – säkerställ dina uppgifter!

Du som vårdnadshavare har konto i Skola24 och kontrollerat att rätt telefonnummer är registrerat?

Efter sportlovet ringer vi inte längre hem om frånvaro eller sen ankomst, meddelas endast via SMS genom systemet Skola24. 

Övergripande planering vt 2018

Här kommer G13:s övergripande planering över vårterminen. Planering är i stora drag och mer löpande information kommer genom instagram, så ni kan ta del av det vi gör under terminen.

SO:
Geografi/ Sverige.

Under våren kommer eleverna få arbeta med område Geografi och men Sverige. Detta kommer ske i olika moment och genom olika metoder och arbetssätt. Vi har både fysiska läromedel i ämnet och digitala läromedel. De digitala läromedel vi har är Gleerups och Schoolido, det som är bra med dessa är att det går att få dem upplästa och på olika språk.

En  del är att eleverna kommer jobba med Geografens testamente / resan genom Sverige och kommer genom denna in på områden i geografin som kultur och naturlandskap, begrepp, avstånd, förhållande etc.
De andra  delen är kartkunskap. Detta arbetar vi med på många olika sätt. Både genom digitala hjälpmedel som google earth, gamla heliga kartor som man fyller i , Atls, etc. Mycket handlar om att förstå förhållanden.

Man kan även öva på landskap; sjöar, städer etc på:

http://www.webbmagistern.se/geografi.html

Vi använder även: www.globalis.se för att lära oss om tematiska kartor, länder, befolkning, förhållande mm.

Den tredje stora delen är att de kommer få arbeta med landskap i Sverige, som en del av det egna arbetet. Här kommer eleverna  kommer få välja ett landskap och fördjupa sig i. ( Uppgiftspapper kommer på showbie) VI använder böcker som källor, men även:

http://www.ungafakta.se/pyssel/mala/landskapsvapen/

samt: läromedlet på gleerups portalen.

Centralt innehåll i Geografin som vi kommer fokusera på i vårt arbete med Norden- Europa- Sydafrika.

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Kunskapskrav vi jobbar mot i åk 6

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/geografi

Källkritik: SVENSKA,är en stor del. Detta kommer naturligt in när vi ska använda olika källor i vårt SO- arbete.

-Ska vi tro på allt som står på nätet?

-Hur ska vi tänka?

-Sveriges minsta landskap

ÖSTMANLAND

Svenska:

Under våren kommer Svenskan vara uppdelad i olika områden.

LÄSA: Förutom tyst läs/ läslogg kommer eleverna att börja läsa
“ Drakskeppet” som ett pass i veckan i svenska. Lärarhandledning med lite frågor som vi kommer diskutera kan ni se nedan, eleverna kommer läsa 1-2 kap/ veckan, diskutera, skriva ha boksamtal mm.

https://www.kavlinge.se/download/18.f8873cc141a12daff39e77/1399388296185/Drakskeppet+av+Maj+Bylock.pdf

Skriva: Vi kommer börja med genreskrivning. Dels genom att gå igenom de olika genrerna, samt att anpassa dem, till exempel skriva faktatexter i SO:n eller insändare i NO:n  Ett exempel är även att vi kommer jobba med i vår är fabler. Genom att läsa andras fabler, titta på innehållet i en fabel, hur ser genren ut, hitta på en egen fabel.

Grammatik:

Vi jobbar med första stegen i grammatiken, genom häften, färgerna och genom arbetsböcker.

BÖCKER: Vi har nya svenska böcker som vi arbetar med, där i finns allt från läsförståelse till grammatik och stavning.

EN:

Under våren kommer eleverna jobba med engelska på många olika sätt. Dels genom arbete med texter, arbetsböcker på olika nivåer, efter kunskap, genom att prata, dramatisera mm. VI kommer arbeta med förmågorna:

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Vii jobbar med det digitala läromedlet Gleerups, där det är texten, uppläst material och övningar.

Klicka för att komma till kunskapskraven i svenska åk 6. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelska

Matematik

Vi kommer inom matematiken att arbeta med flera olika områden inom det centrala

Taluppfattning och tals användning:
Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten med fokus på addition och subtraktion fram till sportlovet. Därefter kommer vi att gå över till multiplikation och division.

Geometri
Inom detta centrala område kommer vi att fortsätta vårt arbete med metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. Vi kommer även att arbeta med längd area, tid och vanliga måttenheter samt med mätningar och användning av nutida och äldre metoder.

Problemlösning
Arbetet med problemlösningar kommer vara med i de övriga områden som vi arbetar med. Vid dessa tillfällen kommer vi att arbeta med strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. Dessutom kommer vi att arbeta med matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Gällande förmågor inom matematiken kommer vi denna termin att arbeta med alla förmågor inom matematiken med främst fokus på att: använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, samt att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

NO

Vi kommer denna termin att arbeta ämnesintegrerat inom NO och SO. Dessa ämnen har väldigt många beröringspunkter och det är väldigt passande att ha NO när eleverna samtidigt har geografi.

Centralt innehåll som kommer att beröras under terminen.

Vattnets egenskaper och kretslopp
Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
Några historiska och nutida upptäckter inom NO- området och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Luftens egenskaper och sammansättning.
Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, ytande form och gasform.
Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen
Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap
Naturvetenskapliga metoder och arbetssätt
Detta centrala område innefattar: Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar

 

Bild

Vi kommer fram till sportlovet att fokusera på färdighetsträning av hantverksmässiga tekniker och grunder som bygger upp en bild (exempelvis symmetri, kalla/varma färger och strukturer). Vi kommer också att träna förmågan att kunna analysera och tolka bilder. Vi tränar på att ställa ut våra alster genom vernissagen ”Kärlekens kulturella uttryck”.

Slöjd

Vi kommer fram till påsklovet att färdighetsträna både hantverksmässiga och digitala tekniker i temat Kärlekens kulturella uttryck i string art.

Alstren som vi skapar ställer vi ut i en mindre vernissage.

Musik

Vi tittar på hur kärlek kan uttryckas med musik. Vi spelar olika instrument, använder rösten och jobbar med olika genrer och språk.

Idrott

Undervisningen i idrott och hälsa kommer börja med ett cirkustema där vi lägger fokus vid att utveckla vår allsidiga rörelseförmåga. Vi kommer även gå igenom hur man förebygger risker vid fysisk aktivitet. Efter det kommer vi att ha ett OS-tema där vi kommer fortsätta utveckla vår allsidiga rörelseförmåga genom lekar och idrotter i olika miljöer. Här kommer vi även gå igenom hälsa och livsstil.

Teaterbesök ons 24/1

Onsdagen 24/1 kommer G13 att gå på stadsteaters uppsättning av Ronja Rövardotter på den stora scenen (Kulturhuset).
Eleverna får matsäck från skolan. Om man önskar kan man ta med sig egen matsäck hemifrån, detta måste meddelas oss senast 22/1 via mejl så att vi kan meddela köket om korrekt antal matsäckar.
Föreställningen börjar 11.00 och slutar 14.10. Det innebär att vi den dagen slutar senare än 15.00. Vi tar pendeltåget direkt efter föreställning och hoppas på att vara tillbaka runt 15.40 i skolan.

Du bidra som skolrådsledamot?

Gott Nytt År!

 • Skolrådet är en yta för gemensam dialog, problemlösning och inspiration, mellan vårdnadshavare, skolledning och personal.
 • Som skolrådsledamot ska man vara intresserad av att bidra till hela skolans utveckling. Enskilda elever eller årskurser, gnäll och formella klagomål hanteras i annan ordning.
  • 1-2 möten per termin, 1h morgontid. Nästa möte fredag 12/1 kl 7.30-8.30 (frivillig frukost kl 7).

Vi skulle snarast behöva påfyllning av en pappa som skolrådsledamot, i årskurs G13!

Anmäl intresse här!

Bloggar att ta till sig

På denna årskursblogg och på hela skolans (inkl fritidshemmets) blogg glomstaskolanbloggar.se publicerar vi sådan info som vi tänker vårdnadshavare och elever på Glömstaskolan behöver veta. Du behöver prenumerera på båda, alternativt återkommande gå in och läsa.

Just nu verkar det vara något trassel med kommentarer och e-postlistorna i några årskurser, felsökning pågår.

Titta gärna efter i spam-filter och lägg till bloggavsändare som kontakt!

På vår tredje blogg Glömstaresan delar vi tankar, utgångspunkter, erfarenheter med alla som kan tänkas vara intresserade. Några nya inlägg:

Sedan har vi till sist vår SåHärGörVi/FAQ, där vi samlar rutiner, regler, förutsättningar mm. Du hittar den på bloggportalen glomstaskolanbloggar.se. Där hittar du även vår kommunikationsstrategi.

Planering framåt

 • Här följer en kort presentation om hur vi tänkt arbeta resten av terminen, och en bit in på nästa. Främst vill vi att ni följer vårt instagramflöde där lägger vi upp vad vi gör i de olika ämnena dagligen (det finns här på bloggen, du behöver inte ha något konto). Här kan ni som föräldrar se vad vi gör, fråga om det som visas och föra en dialog om lärande hemma.
  Mänskliga rättigheter/ demokrati och diktatur.

  Det övergripande temat på skolan är mänskliga rättigheter. Vi gör det bland annat med “Kubmetoden”. Det består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 “kuber “ samlas i en offentlig utställning i Stockholm. ​

  Läs mer: kuben.glomstaskolanbloggar.se

  Under vårterminen kommer vi att ta vidare vårt projekt med mänskliga rättigheter och inleda ett projekt med en skola i Sydafrika. Vi är otroligt glada att fått kontakt med två skolor i Sydafrika och deras skolledare som är glada över samarbetsmöjligheten. Mer information om detta kommer i vår.

  Novellskrivning:  Alla elever på skolan skriver även ett berättarprojekt om hjältar. Detta är även ett led i projektet kring mänskliga rättigheter. Här får vi in många av de övergripande målen i svenska för årskursen. Parallellt med detta inleder vi en rad olika läsprojekt. Ett där eleverna kommer läsa hemma under v 44-47, samt ett gemensamt bokprojekt i skolan under terminsslutet.

  Vi har arbetat med:

  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.
  • Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  • Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag,
  • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  NO G 12/ 13

  Människokroppen: Under NO har vi påbörjat vårt arbete med människokroppen. Detta är ett stort område inom NO:n. Vi kommer att arbeta systemvis med kroppen för att eleverna ska få en förståelse för hur allt i kroppen är sammankopplat.

  System som vi kommer att arbeta med: Hjärta och lungor, matspjälkningskanalen, skelett och muskler, hjärnan och nervsystemet samt huden.

  Områden vi går igenom:

  Biologi:

  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  • Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

  Fysik:

  • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat
  • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  • Vattnets faser och egenskaper
  • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Matematik

 

Inom matematiken arbetar vi med läroboken Koll på Matematik 4A. Vi använder även appen Nomp för att färdighetsträna på olika områden som vi berör under lektionstid. Kommande veckorna kommer vi att arbeta med Geometri; geometriska objekt, begrepp, längd och omkrets.

Vi kommer även att arbeta ämnesintegrerat med historia och tillsammans bygga en gemensam vikingaby på Minecraft. Eleverna kommer då att använda och utveckla  sina kunskaper inom området geometri.

Vi går igenom : Bråkform, decimalform

 • Tal i bråk­ och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk­ och decimalform.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
 • Metodernas användning i olika situationer.

Konstruktion av geometriska objekt.

 • Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska gurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter.
 • Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

 

SO/ Religion.

Innan jul kommer vi inleda ett nytt område i SO:n. Det är i historia och området vikingatiden. Vi arbetar med vikingatiden på många olika sätt, både praktiskt och teoretiskt. Eleverna gör en vikingabok, jobbar med hus i Minecraft m.m

Vi går även igenom följande:

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden.
 • Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Engelska

I engelska arbetar eleverna med läroboken  Good Stuff 5. Vi läser texter, översätter, lär oss nya ord samt skriver i vår bok “The book about…”, där eleverna skriver om en egen fiktiv hjältefigur.

Vi går bland annat igenom följande områden, beroende på nivå på eleverna:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
Svenska

Svenska är ett stort och brett ämne. Svenskan kommer även in i de andra ämnena.

I svenskan kommer vi under hösten först skriva klart våra noveller. Därefter kommer vi tillsammans med SO:n arbeta med att skriva faktatexter om vikingatiden/ eller religion om man går i år 5. det språkutvecklande arbetssättet kommer även in i andra ämnen på skolan.  Vi kommer även ha ett läsprojekt då vi kommer läsa gemensamma böcker. Under läsningen kommer vi bl.a. ha boksamtal i olika former. V. 48 har vi en hel bokvecka, den avslutas med en bokbytardag på fredagen den 1 dec. Övriga delar i svenskan som vi gör kontinuerligt är:

 • Varje dag har vi tyst läsning 30 minuter (ni behöver dessutom läsa hemma lika mycket).
 • Högläsning.
 • Läslogg varje vecka.
 • Läsförståelse i olika nivåer.
 • Vi jobbar i arbetsböcker för färdighetsträning. mm.

 

Skolinspektionens skolenkät

Vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan åk 1-9: Hög tid fylla i Skolinspektionens skolenkät om du inte redan gjort det!

 • Enkäten hittar du via länk www.skolinspektionen.se/skolenkaten
 • Skolkoden har ditt barn fått i sin iPad (fotografi eller showbie), alternativt fått med hem i pappersformat.

Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig vårdnadshavare med barn i grundskolan, inklusive Glömstaskolan. Enkäten kan besvaras till och med den 20 oktober 2017.

Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten ska besvaras en gång per barn i åk 1-7. Har du flera barn på Glömstaskolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.