Bloggar att ta till sig

På denna årskursblogg och på hela skolans (inkl fritidshemmets) blogg glomstaskolanbloggar.se publicerar vi sådan info som vi tänker vårdnadshavare och elever på Glömstaskolan behöver veta. Du behöver prenumerera på båda, alternativt återkommande gå in och läsa.

Just nu verkar det vara något trassel med kommentarer och e-postlistorna i några årskurser, felsökning pågår.

Titta gärna efter i spam-filter och lägg till bloggavsändare som kontakt!

På vår tredje blogg Glömstaresan delar vi tankar, utgångspunkter, erfarenheter med alla som kan tänkas vara intresserade. Några nya inlägg:

Sedan har vi till sist vår SåHärGörVi/FAQ, där vi samlar rutiner, regler, förutsättningar mm. Du hittar den på bloggportalen glomstaskolanbloggar.se. Där hittar du även vår kommunikationsstrategi.

Planering framåt

 • Här följer en kort presentation om hur vi tänkt arbeta resten av terminen, och en bit in på nästa. Främst vill vi att ni följer vårt instagramflöde där lägger vi upp vad vi gör i de olika ämnena dagligen (det finns här på bloggen, du behöver inte ha något konto). Här kan ni som föräldrar se vad vi gör, fråga om det som visas och föra en dialog om lärande hemma.
  Mänskliga rättigheter/ demokrati och diktatur.

  Det övergripande temat på skolan är mänskliga rättigheter. Vi gör det bland annat med “Kubmetoden”. Det består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 “kuber “ samlas i en offentlig utställning i Stockholm. ​

  Läs mer: kuben.glomstaskolanbloggar.se

  Under vårterminen kommer vi att ta vidare vårt projekt med mänskliga rättigheter och inleda ett projekt med en skola i Sydafrika. Vi är otroligt glada att fått kontakt med två skolor i Sydafrika och deras skolledare som är glada över samarbetsmöjligheten. Mer information om detta kommer i vår.

  Novellskrivning:  Alla elever på skolan skriver även ett berättarprojekt om hjältar. Detta är även ett led i projektet kring mänskliga rättigheter. Här får vi in många av de övergripande målen i svenska för årskursen. Parallellt med detta inleder vi en rad olika läsprojekt. Ett där eleverna kommer läsa hemma under v 44-47, samt ett gemensamt bokprojekt i skolan under terminsslutet.

  Vi har arbetat med:

  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.
  • Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  • Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag,
  • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  NO G 12/ 13

  Människokroppen: Under NO har vi påbörjat vårt arbete med människokroppen. Detta är ett stort område inom NO:n. Vi kommer att arbeta systemvis med kroppen för att eleverna ska få en förståelse för hur allt i kroppen är sammankopplat.

  System som vi kommer att arbeta med: Hjärta och lungor, matspjälkningskanalen, skelett och muskler, hjärnan och nervsystemet samt huden.

  Områden vi går igenom:

  Biologi:

  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  • Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

  Fysik:

  • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat
  • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  • Vattnets faser och egenskaper
  • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Matematik

 

Inom matematiken arbetar vi med läroboken Koll på Matematik 4A. Vi använder även appen Nomp för att färdighetsträna på olika områden som vi berör under lektionstid. Kommande veckorna kommer vi att arbeta med Geometri; geometriska objekt, begrepp, längd och omkrets.

Vi kommer även att arbeta ämnesintegrerat med historia och tillsammans bygga en gemensam vikingaby på Minecraft. Eleverna kommer då att använda och utveckla  sina kunskaper inom området geometri.

Vi går igenom : Bråkform, decimalform

 • Tal i bråk­ och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk­ och decimalform.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
 • Metodernas användning i olika situationer.

Konstruktion av geometriska objekt.

 • Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska gurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter.
 • Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

 

SO/ Religion.

Innan jul kommer vi inleda ett nytt område i SO:n. Det är i historia och området vikingatiden. Vi arbetar med vikingatiden på många olika sätt, både praktiskt och teoretiskt. Eleverna gör en vikingabok, jobbar med hus i Minecraft m.m

Vi går även igenom följande:

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden.
 • Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Engelska

I engelska arbetar eleverna med läroboken  Good Stuff 5. Vi läser texter, översätter, lär oss nya ord samt skriver i vår bok “The book about…”, där eleverna skriver om en egen fiktiv hjältefigur.

Vi går bland annat igenom följande områden, beroende på nivå på eleverna:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
Svenska

Svenska är ett stort och brett ämne. Svenskan kommer även in i de andra ämnena.

I svenskan kommer vi under hösten först skriva klart våra noveller. Därefter kommer vi tillsammans med SO:n arbeta med att skriva faktatexter om vikingatiden/ eller religion om man går i år 5. det språkutvecklande arbetssättet kommer även in i andra ämnen på skolan.  Vi kommer även ha ett läsprojekt då vi kommer läsa gemensamma böcker. Under läsningen kommer vi bl.a. ha boksamtal i olika former. V. 48 har vi en hel bokvecka, den avslutas med en bokbytardag på fredagen den 1 dec. Övriga delar i svenskan som vi gör kontinuerligt är:

 • Varje dag har vi tyst läsning 30 minuter (ni behöver dessutom läsa hemma lika mycket).
 • Högläsning.
 • Läslogg varje vecka.
 • Läsförståelse i olika nivåer.
 • Vi jobbar i arbetsböcker för färdighetsträning. mm.

 

Skolinspektionens skolenkät

Vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan åk 1-9: Hög tid fylla i Skolinspektionens skolenkät om du inte redan gjort det!

 • Enkäten hittar du via länk www.skolinspektionen.se/skolenkaten
 • Skolkoden har ditt barn fått i sin iPad (fotografi eller showbie), alternativt fått med hem i pappersformat.

Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig vårdnadshavare med barn i grundskolan, inklusive Glömstaskolan. Enkäten kan besvaras till och med den 20 oktober 2017.

Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten ska besvaras en gång per barn i åk 1-7. Har du flera barn på Glömstaskolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

Utvecklingssamtal!

Nu är det dags att boka tid för utvecklingssamtal. Klicka på länken och följ instruktionen. 
Kom ihåg att ange ert barns namn och första bokstaven i efternamnet eftersom vi har fler elever med samma namn.

”Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.” /Skolverket

Samtalet leds av eleven, vilken förberett samtalet i skolan. Vi vuxna är förberedda på att lyssna och bidra. En individuell utvecklingsplan med de mål vi tillsammans sätter upp skrivs av legitimerad lärare.

Onsdag NY DAG för idrott och hälsa

Fr o m nu kommer G13 ha idrott och hälsa onsdag förmiddag.

 • Incheckning sker vid idrottstältet. 

Liksom tidigare meddelats är vi ute fram till höstlovet – anpassa kläder efter väder (kom gärna ombytta, ta med ombyte och handduk)

 • Varje elev deltar alltid i idrotten efter sina förutsättningar.
 • Är man frisk nog att vara i skolan är man normalt frisk nog att vara med på idrotten, utifrån att man alltid deltar efter sina förutsättningar.
 • Vi duschar som rutin efter idrotten för att främja en god hygien. Du som förälder och elev är alltid välkommen att ta kontakt med oss i personalen om du eller ditt barn känner en olust eller obehag kring detta. Vi jobbar då tillsammans för att hitta en långsiktig hållbar lösning. / saxat ur SåHärGörVi/FAQ

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. /Läroplanen

Blogg för årskurs 4

Detta är bloggen för årskurs 4 – Glömsta 13 – läsår 2017/18.

Den vänder sig till elever och föräldrar med framåtsyftande information om sådant som vi tänker ska hända eller behöver informeras om.

Vi publicerar inlägg när vi gör en professionell bedömning att det behövs. Varje inlägg har i princip ett ämne. Därför kan det ibland dröja mellan inlägger samtidigt som det även kan komma flera olika inlägg samtidigt.

Prenumerera på bloggen så får du e-post när något nytt inlägg kommer!

Förutom denna blogg behöver du även följa hela skolans blogg.