Erik lärare i G13 (sedan en tid)

Tänkte ta ta tillfället i akt att presentera mig. Mitt namn är Erik och Har redan jobbat några veckor med eleverna i G13. Nu när  jag känner att jag har börjat blir varm i kläderna kom jag på att jag inte presenterat mig.

Jag undervisar i SV, där vi har påbörjat skrivandet av en kapitelbok (monstret).

I SO kommer fokus ligga på hur norden kristnades ur ett historiskt perspektiv innan vi mer specifikt talar om religion och kristendom som begrepp.

Jag ser fram emot en fortsatt inspirerande termin med era barn!

Med vänlig hälsning Erik Löf, ny leg lärare i G13

Onsdag mot ogynnsam machokultur – tillsammans

Nu på onsdag 25/4 träffas vi som tillsammans vill prata om hur vi kan motverka en ogynnsam machokultur som tyvärr är alltför tydligt förekommande och i vägen för många elever i åk 7.

Klockan 18-20, fritidsgården. Enklare fika serveras. Ingen föranmälan, det är bara att dyka upp – och gå därifrån om inte samtalet är tillräckligt givande.

/skola, föräldrar och fritidsgård i samarbete, för en mer gynnsam kultur där man vågar prata om det som är angeläget

 

Övergripande planering resten av vårterminen

Här kommer G13:s övergripande planering över resten av vårterminen. Planering är i stora drag och mer löpande information kommer genom instagram, så ni kan ta del av det vi gör under terminen. Vi kommer jobba med olika arbetssätt och med olika metoder. Vi har både fysiska läromedel i ämnet och digitala läromedel. De digitala läromedel vi har är Gleerups och Schoolido, det som är bra med dessa är bland annat att det går att få dem upplästa och på olika språk.

I vår terminsplanering finns även länkar som ni gärna får gå in på, dels för att ta del av planering, eller ta del av olika utbud på material som vi använder.

SO

Resten av terminen kommer fokus vara på religion och historia.

I historia kommer vi fokusera på:

 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

De förmågor som vi tränar på är:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

I religionen kommer vi att börja arbeta med de abrahamitiska religionerna; kristendom, judendom och islam.

Förmågor som vi tränar är:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Vi vill även tips om Libers Webbappar. Man kan gå in via dator, läsplatta eller mobil. Ingen inlogg krävs. Här kan eleven få lyssna till korta inlästa texter, om allt från religion till historia i de områden som vi jobbar med. 

SV

Under veckorna fram till sommarlovet kommer svenskan innehålla olika delar.

Under området “ skriva” är det fokus på ett romanprojekt.

Här kan ni läsa upplägget av projektet. Här går det även att läsa kopplingar till LGR 11, vad som tränas och vilka mål vi jobbar mot.

Förmågorna som vi tränar extra är:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Varje dag läser vi tyst i olika typer av litteratur, samt har läsloggen som är en gång i veckan. då vi framför allt tränar på förmågan:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Utöver detta har eleverna boken “Språkskrinet” , där eleverna tränar språklära, stavning, läsförståelse , grammatik etc.

 

MA

I matematiken arbetar vi vidare med olika moment som vi ska träna på i åk 4:a. Genom att använda matteappen, matteportalen men även fysiska läromedel går vi igenom de fyra räknesätten, begrepp, problemlösning, geometri mm.

Ur centrala innehållet:

 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Vi tränar på förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
NO

Under våren kommer vi i NO- att arbeta med följande:

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Förmågan att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi samt
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
EN

Eleverna kommer under vårterminen att arbeta med dels:

 • Det digitala läromedlet som vi har via gleerups portalen. Där finns läroböcker, övningar och inläst material, samt glosträning.
 • Vi arbetar även med de fysiska “ step” böckerna som är indelade efter olika nivåer som eleven befinner sig på.

I boken Good Stuff, som vi gar fysiskt men även som webbapp, kan man träna allt från grammatik, lyssna på texter och träna glosor som vi även kommer att göra.

Förmågor som vi kommer fokusera på är:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Välkomna till öppen kulturskola på tisdagar på Glömstaskolan!

Varje vecka hålls numera dans och teater under ledning av en danspedagog och en teaterpedagog på skolan i regi av Huddinge kulturskola.
Klassen varvas med dans/teater övningar och till en början vill vi lära känna er och skapa en trygg grupp. Vi är nyfikna kring era idéer och tankar kring dans och teater. 
Vi kommer också dela med oss av våra erfarenheter kring områdena och ge er ett smakprov på den ena och det andra. I slutet av terminen har vi kanske något vi vill dela med oss till andra?
Ett framträdande av något slag? Allt är möjligt!  
 • Plats: Rörelserummet/havet på plan tre (mellan hemvister G14 G15)
 • Tid: Tisdagar ca: 15.30-16.30 (Observera att tiden är ca. den kan komma att ändras så var uppmärksam på uppdatering på bloggen)
 • Målgrupp: Alla som vill!
 • Pris: Gratis
 • Annat: Man kan komma och testa ett par gånger. Och inget krav på att komma varje gång men vi ser gärna att vi blir en sammansatt grupp som kan jobba mot ett mål. 
Varma hälsningar,
Evelina, Ingrid och Fanny (vikarie för Ingrid), Huddinge kulturskola

Ny rutin frånvaro from 5/3 – säkerställ dina uppgifter!

Du som vårdnadshavare har konto i Skola24 och kontrollerat att rätt telefonnummer är registrerat?

Efter sportlovet ringer vi inte längre hem om frånvaro eller sen ankomst, meddelas endast via SMS genom systemet Skola24. 

Övergripande planering vt 2018

Här kommer G13:s övergripande planering över vårterminen. Planering är i stora drag och mer löpande information kommer genom instagram, så ni kan ta del av det vi gör under terminen.

SO:
Geografi/ Sverige.

Under våren kommer eleverna få arbeta med område Geografi och men Sverige. Detta kommer ske i olika moment och genom olika metoder och arbetssätt. Vi har både fysiska läromedel i ämnet och digitala läromedel. De digitala läromedel vi har är Gleerups och Schoolido, det som är bra med dessa är att det går att få dem upplästa och på olika språk.

En  del är att eleverna kommer jobba med Geografens testamente / resan genom Sverige och kommer genom denna in på områden i geografin som kultur och naturlandskap, begrepp, avstånd, förhållande etc.
De andra  delen är kartkunskap. Detta arbetar vi med på många olika sätt. Både genom digitala hjälpmedel som google earth, gamla heliga kartor som man fyller i , Atls, etc. Mycket handlar om att förstå förhållanden.

Man kan även öva på landskap; sjöar, städer etc på:

http://www.webbmagistern.se/geografi.html

Vi använder även: www.globalis.se för att lära oss om tematiska kartor, länder, befolkning, förhållande mm.

Den tredje stora delen är att de kommer få arbeta med landskap i Sverige, som en del av det egna arbetet. Här kommer eleverna  kommer få välja ett landskap och fördjupa sig i. ( Uppgiftspapper kommer på showbie) VI använder böcker som källor, men även:

http://www.ungafakta.se/pyssel/mala/landskapsvapen/

samt: läromedlet på gleerups portalen.

Centralt innehåll i Geografin som vi kommer fokusera på i vårt arbete med Norden- Europa- Sydafrika.

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Kunskapskrav vi jobbar mot i åk 6

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/geografi

Källkritik: SVENSKA,är en stor del. Detta kommer naturligt in när vi ska använda olika källor i vårt SO- arbete.

-Ska vi tro på allt som står på nätet?

-Hur ska vi tänka?

-Sveriges minsta landskap

ÖSTMANLAND

Svenska:

Under våren kommer Svenskan vara uppdelad i olika områden.

LÄSA: Förutom tyst läs/ läslogg kommer eleverna att börja läsa
“ Drakskeppet” som ett pass i veckan i svenska. Lärarhandledning med lite frågor som vi kommer diskutera kan ni se nedan, eleverna kommer läsa 1-2 kap/ veckan, diskutera, skriva ha boksamtal mm.

https://www.kavlinge.se/download/18.f8873cc141a12daff39e77/1399388296185/Drakskeppet+av+Maj+Bylock.pdf

Skriva: Vi kommer börja med genreskrivning. Dels genom att gå igenom de olika genrerna, samt att anpassa dem, till exempel skriva faktatexter i SO:n eller insändare i NO:n  Ett exempel är även att vi kommer jobba med i vår är fabler. Genom att läsa andras fabler, titta på innehållet i en fabel, hur ser genren ut, hitta på en egen fabel.

Grammatik:

Vi jobbar med första stegen i grammatiken, genom häften, färgerna och genom arbetsböcker.

BÖCKER: Vi har nya svenska böcker som vi arbetar med, där i finns allt från läsförståelse till grammatik och stavning.

EN:

Under våren kommer eleverna jobba med engelska på många olika sätt. Dels genom arbete med texter, arbetsböcker på olika nivåer, efter kunskap, genom att prata, dramatisera mm. VI kommer arbeta med förmågorna:

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Vii jobbar med det digitala läromedlet Gleerups, där det är texten, uppläst material och övningar.

Klicka för att komma till kunskapskraven i svenska åk 6. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelska

Matematik

Vi kommer inom matematiken att arbeta med flera olika områden inom det centrala

Taluppfattning och tals användning:
Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten med fokus på addition och subtraktion fram till sportlovet. Därefter kommer vi att gå över till multiplikation och division.

Geometri
Inom detta centrala område kommer vi att fortsätta vårt arbete med metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. Vi kommer även att arbeta med längd area, tid och vanliga måttenheter samt med mätningar och användning av nutida och äldre metoder.

Problemlösning
Arbetet med problemlösningar kommer vara med i de övriga områden som vi arbetar med. Vid dessa tillfällen kommer vi att arbeta med strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. Dessutom kommer vi att arbeta med matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Gällande förmågor inom matematiken kommer vi denna termin att arbeta med alla förmågor inom matematiken med främst fokus på att: använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, samt att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

NO

Vi kommer denna termin att arbeta ämnesintegrerat inom NO och SO. Dessa ämnen har väldigt många beröringspunkter och det är väldigt passande att ha NO när eleverna samtidigt har geografi.

Centralt innehåll som kommer att beröras under terminen.

Vattnets egenskaper och kretslopp
Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
Några historiska och nutida upptäckter inom NO- området och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Luftens egenskaper och sammansättning.
Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, ytande form och gasform.
Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen
Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap
Naturvetenskapliga metoder och arbetssätt
Detta centrala område innefattar: Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar

 

Bild

Vi kommer fram till sportlovet att fokusera på färdighetsträning av hantverksmässiga tekniker och grunder som bygger upp en bild (exempelvis symmetri, kalla/varma färger och strukturer). Vi kommer också att träna förmågan att kunna analysera och tolka bilder. Vi tränar på att ställa ut våra alster genom vernissagen ”Kärlekens kulturella uttryck”.

Slöjd

Vi kommer fram till påsklovet att färdighetsträna både hantverksmässiga och digitala tekniker i temat Kärlekens kulturella uttryck i string art.

Alstren som vi skapar ställer vi ut i en mindre vernissage.

Musik

Vi tittar på hur kärlek kan uttryckas med musik. Vi spelar olika instrument, använder rösten och jobbar med olika genrer och språk.

Idrott

Undervisningen i idrott och hälsa kommer börja med ett cirkustema där vi lägger fokus vid att utveckla vår allsidiga rörelseförmåga. Vi kommer även gå igenom hur man förebygger risker vid fysisk aktivitet. Efter det kommer vi att ha ett OS-tema där vi kommer fortsätta utveckla vår allsidiga rörelseförmåga genom lekar och idrotter i olika miljöer. Här kommer vi även gå igenom hälsa och livsstil.