Screening av elever för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter

Information till elever och vårdnadshavare inför screening
Vi kommer idag till er skola för att screena elever för läs- och skrivsvårigheter. Screening innebär att man testar alla barn för att identifiera dem som behöver få stöd i sin läsutveckling.
Skolan väljer själv vilken screeningmetod man använder för att hitta barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Många skolor använder mer än en metod.
En screening med Lexplore genomförs i skolans lokaler av personal från Lexplore eller någon av Lexplores samarbetspartners.

Praktiskt om genomförandet
Varje elev screenas enskilt i ett rum nära klassrummet. Innan vi påbörjar screeningen hälsar vi på eleverna i klassrummet och berättar varför vi är där och vad som ska hända. Därefter hämtas eleverna en i taget till det rum där testningen genomförs.
Screeningen inleds med ett så kallat RAN-test, där man snabbt ska benämna bokstäver på skärmen. Därefter får varje elev läsa två korta texter i sin egen takt. Texterna är utprovade för respektive årskurs. Efter varje text kommer en enkel fråga.
Om någon elev har svårt att läsa på egen hand hjälper vi till. Det är viktigt för oss att alla elever lämnar screeningen med en positiv upplevelse. De flesta elever tycker att det är roligt att göra testet och många ber om att få göra det en gång till. Om någon elev känner sig osäker går det bra att komma och titta på när någon annan screenas. Eleven kan även ta med sig en vuxen som stöd (till exempel en lärare eller annan personal).
Skärmen som används vid screeningen är utrustad med en speciell teknik som spelar in elevens ögonrörelser. Tekniken är inbyggd och påverkar inte elevens läsupplevelse. Screeningen tar ca tre minuter för men varierar något mellan olika elever eftersom var och en får läsa i sin egen takt.

Analys och resultat
Inspelningen av elevens textläsning skickas sedan via nätet och analyseras i vår molntjänst. När analysen är färdig kommer ett resultat tillbaka till skolan via vår webbportal. Som vårdnadshavare har man rätt att få ta del av resultatet via skolan om man så önskar. Alla resultat hanteras säkert och krypteras. Elevuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen och enligt överenskommelse m ed respektive huvudman.

Vilka kan screenas
Generellt gäller att alla elever kan screenas. Elever med koncentrationssvårigheter brukar klara screeningen bra eftersom det går ganska fort, även om inspelningskvalitén kan bli sämre om man rör sig mycket under inspelningen av ögonrörelserna. Nyanlända elever kan screenas i den mån de kan förstå instruktioner på svenska. Har en elev bara varit en kort tid i Sverige betyder det inte att denne inte kan delta i screening utan att resultaten bör tolkas med försiktighet eftersom det som mäts inte är enbart läsförmåga utan även kunskaper i svenska. Detta kan lärarna bäst bedöma, de känner sina elever och vet hur långt de har kommit med svenskan.

Vad gör man sedan?
Lexplore rekommenderar att de elever som screeningen bedömer befinna sig i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter följs upp noggrant med en pedagogisk kartläggning av elevens svårigheter så att denne inte behöver vänta på värdefulla insatser. Forskningen är entydig när det gäller vikten av tidiga insatser för barn med läs- och skrivsvårigheter.

Skolinspektionens skolenkät

Vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan åk 1-9: Hög tid fylla i Skolinspektionens skolenkät om du inte redan gjort det!

  • Enkäten hittar du via länk www.skolinspektionen.se/skolenkaten
  • Skolkoden har ditt barn fått i sin iPad (fotografi eller showbie), alternativt fått med hem i pappersformat.

Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig vårdnadshavare med barn i grundskolan, inklusive Glömstaskolan. Enkäten kan besvaras till och med den 20 oktober 2017.

Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten ska besvaras en gång per barn i åk 1-7. Har du flera barn på Glömstaskolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

Angående Hälsobesök Åk 4

I åk 4 erbjuds alla elever ett hälsobesök med kontroll av längd, vikt och rygg. Jag påbörjar hälsobesöken inom de närmaste veckorna och fortsätter sedan framåt under höstterminen.

Inför besöket får eleverna fylla i en digital hälsoenkät, vilket görs i skolan. Utifrån den samtalar vi om elevens trivsel, skolsituation och hälsa men också om kost, fysisk aktivitet och sömn mm.

Kompletterande hälsouppgifter fylls i av vårdnadshavare. Dessa blanketter skickas hem genom ansvariga pedagoger idag och lämnas till mig så snart som möjligt, men senast måndag 23/10. Det går bra att skicka via post till nedanstående adress eller lämna i mitt fack på expeditionen, plan 2. I tredje hand, lämna via ansvarig pedagog som vidarebefordrar till mig.

Efter hälsobesöket skickar jag hem ett brev, per post, med information samt förslag på ev. uppföljning. Jag bifogar även tillväxtkurvor. Vid behov erbjuder jag er tid till skolläkaren tillsammans med ert barn.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar. Lättast är att nå mig via mail.

Med Vänliga Hälsningar/                                                                                             Sophie Hagman, Skolsköterska

Tfn: 08-535 331 09, 070-198 26 74

mejl: Sophie.hagman@huddinge.se

Adress:

Huddinge Kommun, Glömstaskolan, Sophie Hagman, 141 85 Huddinge

 

 

 

Utvecklingssamtal!

Nu är det dags att boka tid för utvecklingssamtal. Klicka på länken och följ instruktionen. 
Kom ihåg att ange ert barns namn och första bokstaven i efternamnet eftersom vi har fler elever med samma namn.

”Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.” /Skolverket

Samtalet leds av eleven, vilken förberett samtalet i skolan. Vi vuxna är förberedda på att lyssna och bidra. En individuell utvecklingsplan med de mål vi tillsammans sätter upp skrivs av legitimerad lärare.

Onsdag NY DAG för idrott och hälsa

Fr o m nu kommer G13 ha idrott och hälsa onsdag förmiddag.

  • Incheckning sker vid idrottstältet. 

Liksom tidigare meddelats är vi ute fram till höstlovet – anpassa kläder efter väder (kom gärna ombytta, ta med ombyte och handduk)

  • Varje elev deltar alltid i idrotten efter sina förutsättningar.
  • Är man frisk nog att vara i skolan är man normalt frisk nog att vara med på idrotten, utifrån att man alltid deltar efter sina förutsättningar.
  • Vi duschar som rutin efter idrotten för att främja en god hygien. Du som förälder och elev är alltid välkommen att ta kontakt med oss i personalen om du eller ditt barn känner en olust eller obehag kring detta. Vi jobbar då tillsammans för att hitta en långsiktig hållbar lösning. / saxat ur SåHärGörVi/FAQ

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. /Läroplanen

Information idrott och hälsa

Här kommer information kring undervisningen i idrott och hälsa.

Årskurs 4 kommer att ha idrott och hälsa tisdag förmiddag.

Vi kommer att vara utomhus fram till höstlovet v. 44. Därmed gäller det att eleverna har med sig kläder efter väder. Ta exempelvis med regnjacka, extra tjocktröja och gymnastikskor. Eleverna ska ALLTID vara ombytta och ha med sig handduk för att duscha efteråt.

Som det står i FAQ så deltar eleverna alltid i idrottsundervisningen om de är i skolan efter sina förutsättningar. Är man frisk nog att vara i skolan är man frisk nog att delta.

Med vänlig hälsning Idrottochhälsa lärarna

// Stina och Max

Blogg för årskurs 4

Detta är bloggen för årskurs 4 – Glömsta 13 – läsår 2017/18.

Den vänder sig till elever och föräldrar med framåtsyftande information om sådant som vi tänker ska hända eller behöver informeras om.

Vi publicerar inlägg när vi gör en professionell bedömning att det behövs. Varje inlägg har i princip ett ämne. Därför kan det ibland dröja mellan inlägger samtidigt som det även kan komma flera olika inlägg samtidigt.

Prenumerera på bloggen så får du e-post när något nytt inlägg kommer!

Förutom denna blogg behöver du även följa hela skolans blogg.